Minoksidil hakda näme bilýärsiňiz?

Habarlar

MINOXIDIL HAKYNDA

Minoksidil lukmançylyk we himiýa pudagynda giňden ulanylýan himiki çig maldyr.Bu kepek, seboreiki dermatit, witiligo we beýleki keselleri bejermekde we öňüni almakda giňden ulanylýan bisfenol A fosfataz inhibitorydyr.Şol bir wagtyň özünde, aklaýjy serişde bolany üçin, kosmetika serişdelerinde hem giňden ulanylýar.Aşakda minoksidiliň tebigaty, ulanylyşy we howpsuzlygy bilen tanyşdyrylýar.

Minoksidil molekulýar formulasy C15H15NO4P, molekulýar agramy 313,3g / mol.Ak reňkli kristal tozy, suwda eremeýän, etanolda we efir erginlerinde ereýän reňksizdir.Programmalaryň örän giň topary bar.Lukmançylyk pudagynda esasan kepek, seboreiki dermatit, witiligo we beýleki keselleri bejermek we öňüni almak üçin agyz, daşarky we sanjymlarda giňden ulanylýar.Kosmetikada aklamakda, gün şöhlesinden we antioksidantda giňden ulanylýar.Mundan başga-da, oba hojalygynda, azyk önümlerinde, plastmassada we beýleki ugurlarda hem ulanylyp bilner.

Minoksidil ulananyňyzda käbir howpsuzlyk meselelerine üns bermeli.Minoksidil lukmançylyk we kosmetiki ugurlarda giňden ulanylsa-da, aşa köp ulanmak kelle agyry, baş aýlanmak, ýürek bulanma, gusmak we ş.m. ýaly käbir zyýanly täsirleri döredip biler. Mundan başga-da, zäherli himiki madda bolany üçin uzak wagtlap ulanmak belli bir derejede täsir eder immun ulgamynyň zeperlenmegi we gormonal deňagramsyzlyk ýaly problemalara sebäp bolup biljek adam saglygy barada.Şonuň üçin ony ulananyňyzda kliniki lukmanyň ýa-da makiýa artist sungat işgäriniň beren maslahatyna eýermeli we görkezmelere laýyklykda dogry ulanmaly.Mundan başga-da, hapalanmazlyk we ekologiki gurşawymyza zyýan ýetirmezlik üçin daşky gurşawy goramaga hem üns bermelidiris.

Sözümiň ahyrynda, minoksidil lukmançylyk we kosmetika ugurlarynda giňden ulanylýan himiki çig maldyr.Şeýle-de bolsa, biz onuň howpsuzlyk meselelerine hem üns bermelidiris.Dogry we ýerlikli ulanmak diňe bir täsirini ýetirip bilmez, saglygymyzy we daşky gurşawy gorap biler.


Poçta wagty: Maý-09-2023