Kanthan Gum önümçiliginiň indiki aýda bahasy.

Habarlar

Ksantan sakgyjy, galyňlaşdyrmak we durnuklaşdyrmak aýratynlyklary üçin meşhur iýmit we içgi goşundysydyr.Şeýle hem senagatda köplenç reologiýa üýtgediji we buraw palçyk goşundysy hökmünde ulanylýar.Ksant sakgyç bazary soňky aýlarda käbir üýtgewsizlige sezewar boldy we öňümizdäki aýda bahalaryň hereketini dowam etdirer diýlip garaşylýar.

Geljek aý ksant sakgyjynyň bahasynyň hereketine täsir edýän esasy faktorlaryň biri, dowam edýän pandemiýa sebäpli üpjünçilik zynjyrynyň kesilmegi.Ksantan sakgyjynyň öndürilmegi we iberilmegi käbir sebitlerde ýetmezçilige sebäp boldy.Şol sebäpli, üpjünçiligiň çäkli bolmagy sebäpli ýakyn aýda ksant sakgyjynyň bahasy ýokarlanyp biler.

Ksantan sakgyjynyň bahasynyň hereketine täsir edip biljek başga bir faktor azyk we içgi pudagyndan islegdir.Restoranlaryň we azyk hyzmatyny üpjün edijileriň birnäçe aýlap ýapylandan soň ýuwaş-ýuwaşdan açylmagyny dowam etdirýändigi sebäpli, ksantan sakgyjyna bolan islegiň täzeden başlamagy bilen artmagy ähtimal.Bu, gysga üpjünçilik sebäpli ksantan sakgyjynyň bahasynyň ýokarlanmagyna hem sebäp bolup biler.

Mundan başga-da, çig malyň bahalary indiki aýda ksantan sakgyjynyň bahasyna täsir etmekde möhüm rol oýnar.Ksantan sakgyç önümleriniň köpüsi mekgejöwenlerden alynýar.Mekgejöwen önümçiligi ýokarlansa, ksant sakgyjynyň bahasy peselip biler.Munuň tersine, ksantan sakgyjynyň bahasy ýokarlanyp biler.

Mundan başga-da, walýuta hümmeti indiki aýda ksant sakgyjynyň eksportynyň bahasyna täsir edip biler.Dollar has ýokary derejede berk dursa, ksant sakgyç önümleri üçin ýokary ýaýramagy döredip biler.Munuň tersine, ABŞ-nyň dollarynyň hümmetiniň pes bolmagy, beýleki önümler ýaly ahyrky sarp ediş bazaryndaky çykdajylary we bahalary peseldip biler.

Netijede, klimat we howa ýaly daşky gurşaw faktorlary ksantan sakgyjynyň öndürilmegine we elýeterliligine täsir edip biler.Amatsyz howa şertleri hasyllylygy azaldyp, daýhanlar üçin çykdajylary ýokarlandyryp biler.Bu, ahyrsoňunda bazardaky ksant sakgyjynyň bahasyna täsir eder.

Jemläp aýtsak, indiki aýda ksant sakgyjynyň bahasy köp faktorlara bagly bolar.Pandemiýa sebäpli üpjünçilik zynjyrynyň kesilmegi, azyk we içgi senagatynyň islegi, çig malyň bahasy, walýuta hümmeti we daşky gurşaw faktorlary ksantan sakgyjynyň bahasyna täsir eder.Şonuň üçin bazaryň tendensiýalaryna we sarp edijileriň isleglerine ýakyndan gözegçilik etmek we şoňa laýyklykda strategiýalary düzmek zerurdyr.


Iş wagty: Iýun-14-2023