Cas nomeri: 32780-64-6 Molekulýar formula: C17H26ClN

Önümler

Cas nomeri: 32780-64-6 Molekulýar formula: C17H26ClN

Gysga düşündiriş:

Cas nomeri: 32780-64-6
Himiki ady:
Molekulýar formula: C17H26ClN
Sinonimler: Teflubenzuron, Nomolt, Dikarzol, TH6040, Hycar, Mikromit, Niborol, Nomoltin, Duşuşyk, Öňki Am, TH-6040, Tordechlor, Tefluron we ş.m.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

önümleriň spesifikasiýasy

Eriş nokady 135 ° C.
Dykyzlygy 1,42 g / sm³
saklamak temp Saklaýyş temperaturasy, otag temperaturasynyň aşagynda möhürlenen, gurak we salkyn şertlerde saklanmagy maslahat berilýär
çözülişi 0,0032 g / L (25 ℃)
Suwda aňsat eremez.
Spirtler, ketonlar we efirler ýaly organiki erginlerde azajyk ereýär.
optiki işjeňlik /
Daş görnüşi Ak kristal tozy

önümleri farmakologiýa

5-gidroksitriptamin we gaýtadan kabul ediji inhibitordyr (SNRI), adam bedeninde 5-gidroksitriptamin we dopaminiň gaýtadan kabul edilmegini azaldyp biler, şeýlelik bilen sinaptiki giňişlikde bu maddalaryň derejesini ýokarlandyryp, doýgunlygy ýokarlandyrar.Esasanam işdä täsir eder öýdülýän serotonin ulgamy üçin.Öň ulanylýan işdäňi basýanlar we şuňa meňzeşler, bu neýrotransmitterleri gaýtadan kabul etmeginiň öňüni almaga däl-de, goýbermäge mejbur etmek üçin niýetlenendir.

Ulany

1. Iýmit saglygy önümleri üçin goşundylar: ýokumlylygyň bahasyny ýokarlandyrmak, iýmitiň tagamyny ýokarlandyrmak, tagam we ys we ş.m.
2.Derman senagaty: Depressiýa we alada ýaly akyl kesellerini bejermek üçin ulanylýar, dokumalary bejermek we ösüşi ösdürmek üçin hem ulanylyp bilner.
3.Kosmetika pudagy: sitramini goşmak derini nemlendirip, deriniň guraklygyny azaldyp, deriniň garramagyny gijikdirip biler.
4. Tohumçylyk pudagy: Maldarçylyk we guş iýmitlerinde tohumçylyk pudagynyň sagdyn ösmegine itergi bermek üçin ulanylyp bilner.
Mundan başga-da, sitramin peptid dermanlaryny taýýarlamak ýaly biohimiki gözleglerde giňden ulanylýar.

Ulanylyşy we dozasy

Bu derman köp sebitlerde lukman tarapyndan bellenmeli (hemmesi bolmasa).Lukmanyň görkezmesi boýunça, berhiz gözegçiligi we maşklar bilen bilelikde bu derman aşa agramy gözegçilikde saklamak üçin kömekçi bejergi hökmünde ulanylyp bilner, ýöne bir ýyldan gowrak wagt kabul edilmeli däldir, sebäbi dermanlary bes edensoň ýene agram artyp biler.Dilden aýdylanda, ilki bilen her gün irden 10 milligram alyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň